Hong Kong Smart Design Awards > News & Highlights > Video & Publication

Publication

Publication

Hong Kong Smart Design Awards Directory 2012 -2018

   

Hong Kong Smart Design Awards 
Excellence On Parade 2012-2018


 
   

Awards Booklet

 
2020


 
  2019


 
 
2018
 
  2017
 
     
     
 
2016   2015
     
     
 
2014   2013
     
     
   
2012